رساله

تزهای مرتبط با ژئوتوریسم در دانشگاه تبریز

Ph.D Thesis
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۸ کد : ۱۳۹۲۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۹
رساله های دفاع شده در دانشگاه تبریز مرتبط با ژئوتوریسم ۱- تحلیل فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر در ایجاد ژئومورفوسایت های شمال استان ایلام باهدف برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری، مهدی احمدی،۱۳۹۷. ۲- تحلیل مقایسه ای ارتباط فرایندهای کارستی در غارهای ایستابی و خشک با تغییرات میزان دی اکسید کربن ناشی از حضور گردشگران (نمونه موردی: غار سهولان و کتله خور)، طیبه عبدالملکی،۱۳۹۸. ۳- ارزیابی ژئومورفیکی و تعیین کیفیت مقاصد ژئوتوریستی شهروندان کلانشهر تبریز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش‌های پارامتری کمّی، وحید امامی کیا،۱۳۹۹.

( ۱ )

نظر شما :